IDEALLIDER-iň täsinlikleri 3
Erkin mowzuklar
26. Şuwagt arak, çilime ýada başga erbetliklere köp pul harçlan adam, soň dermanlara, gospital-bolnissalara köp pul harçlar.
27. Ýekeje adamam kagyz listini 8 gezekden köp epläp bilmez.
28. Gök kitiň dili, pilden hem agyr.
29. Titanigi gurmak üçin 7 milion dollar gerek bolupdyr. A filmini düşürmek üçin bolsa 200 milion.
30. Peşewdäki esasy madda bolan moçewina-ny(kristal görnüşli azotly madda)Çilime ys bermek üçin ulanýarlar.
31. Ördekleriň diňe mäkiýanlary(urkaçy, gyz, aýal) gagyldaýarlar.
32. Aýallar, erkeklere garanyňda, ýuwaş sesi has gowy eşidýärler(nauşnikde köp aýdym diňleýänlere degişlidäl)
33. Orta adamyň kellesiniň agramy ortaça 3 kg 600 gr.
34. Alymlaryň çaklamagyna görä çepbekeýler, başgalardan 9 ýyl az ýaşaýar.
35. Adamlaryň 70% başgalaryň pikiri bilen hereket edýär. Diňe 30% öz pikirleri bilen ýaşaýarlar.
Gyzykly.Ru 2019-2020 Onlaýn: 0